Camera Lucida

© Bahaadeen Alqazwini, Kuwait
© Aihua Cao, China
© Hungtsui Tsui, Hong Kong
© Quansheng Ma, China